บริการลูกค้า

การสมัครขอใช้บริการ TOT IPTV

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ ผ่านทาง เว็ปไซต์ www.totiptv.com
2. ยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านศูนย์ บริการลูกค้าทีโอที ทุกสาขา ทั่วประเทศ
3. สามารถสอบถามรายละเอียด ผ่านทางโทรศัพท์ TOT iptv Call Center 0 2500 1111


แบบฟอร์มขอใช้บริการ

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ TOT iptv
บุคคลธรรมดา

  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 180 วัน
  • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ถ้ามี

การชำระค่าบริการ

สามารถชำระค่าบริการ ตามใบแจ้งค่าใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายชื่อศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที