ภาพบรรยากาศงาน "การประชุมหารือแนวทางการตลาดและการขายบริการ TOT iptv บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน"

เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละพื้นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ TOT iptv เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรม Miracle Grand Convention เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 56 ที่ผ่านมา