วัดอโศการาม


พระอาจารย์ ทอง จันทสิริ   พระอาจารย์ ลี ธมฺมธโร